Miesiąc: Kwiecień 2016

Szlachetna dama

Wyj?tkowa sesja fotograficzna Kobieta dojrza?a Kiedy ko?czy si? m?odo?? a zaczyna wiek dojrza?y? Czy jest to tylko kwestia metryki, czy równie? samopoczucie? Granice poszczególnych etapów ?ycia ci?gle si? przesuwaj? a psychika próbuje za nimi nad??y?. Czy 35 lat to jeszcze m?odo?? czy ju? wiek dojrza?y, czy 65 lat stanowi doln? granic? staro?ci? Wed?ug bada?, dla osób bardzo m?odych m?odo?? ko?czy si? po 30 roku ?ycia, dla starszych po czterdziestym. Panowie, z natury wzrokowcy, o kilka lat wcze?niej wyznaczaj? kobietom barier? wieku dojrza?ego i starszego. Biologia ma swoje parametry. Pierwsze zmarszczki pojawiaj? si? po 30 roku ?ycia, kiedy zmienia si?...

RRead More

Słodka mała baletnica

Sesja zdj?ciowa Wi?kszo?? ma?ych dziewczynek skrycie marzy o zostaniu baletnic? – podobnie jak wi?kszo?? ma?ych ch?opców my?li o karierze pi?karskiej. Oczywi?cie, udaje si? tylko nielicznym, niemniej ca?a otoczka zwi?zana z baletem i wyst?pami tanecznymi wydaje si? tak s?odka, cudowna i godna uwagi, ?e rodzice ch?tnie decyduj? si? na posy?anie dzieci do szkó? baletowych i wspieranie ich w realizacji swojej pasji. To czy marzenia si? spe?ni? zale?y od wielu czynników – determinacji, po?wi?cenia, woli walki oraz wsparcia ze strony rodziców. Zawód baletnicy jest bowiem okupiony bardzo ci??k? i d?ugoletni? prac?. A w?a?ciwie, dlaczego dziewczynki tak bardzo marz? o balecie? Czy...

RRead More

Moja pierwsza książka

Sesja na prezent Ksi??ka to wieloznaczny symbol funkcjonuj?cy w kulturze europejskiej od tysi?cy lat. W zale?no?ci od okoliczno?ci i sposobu przedstawienia mo?emy go odczytywa? jako wyraz prawdy, uczono?ci, wiedzy tajemnej, roztropno?ci i wielu innych. Osoba przedstawiana z ksi??k? od zawsze by?a uto?samiana z m?drcem, nauczycielem i kim? kto stanowi wzór do na?ladowania. Symbolika ksi??ki jest zatem cz?sto wykorzystywana w dzie?ach literackich, na obrazach, grafikach, rze?bach i innych tworach kultury. Maluj?c posta?, pochylon? nad kartami ksi?gi, automatycznie przydajemy jej pozytywne cechy i kierujemy my?li odbiorcy na sfery ludzkiego ?ycia zwi?zane z uczono?ci?, m?dro?ci?, a tak?e cierpliwo?ci?, konsekwencj? i zdolno?ci? do...

RRead More

Iść czy nie iść

Sesja fotograficzna na prezent Chodzenie jest jedn? z najwa?niejszych umiej?tno?ci, które nabieramy ju? w wieku wczesnodzieci?cym. Wi?kszo?? maluchów stawia pierwsze kroki w okolicach dziesi?tego roku ?ycia, chocia? zdarza si?, ?e niektóre zaczynaj? chodzi? wcze?niej, a niektóre dopiero w okolicach 18 miesi?ca. Dla dziecka, które robi to po raz pierwszy, jest to niezwyk?e do?wiadczenie. Rodzice traktuj? to z kolei jako moment prze?omowy – czas, w którym niemowl? powoli wkracza w okres dzieci?stwa i staje si? w pe?ni mobilne. Uwiecznienie pierwszych kroków to nie lada wyczyn – w wielu przypadkach rodzice nawet nie s? ?wiadomi, ?e ich dziecko próbowa?o ju? chodzi?....

RRead More
  • 1
  • 2