Miesiąc: Maj 2016

Ciąża to piękny czas

Sesja fotograficzna w ci??y Kobieta w ci??y Kobieta w ci??y to zjawisko. Ka?de jest inne, niepodobne do nast?pnego. Poniewa? ma ono ograniczony czas wyst?powania, warto je uwieczni? na pi?knej fotografii. Cud ?ycia najpierw zaskakuje i cieszy, potem b?ogo uspokaja. Zanim ci??a staje si? widoczna w okolicach brzucha, wida? j? na twarzy. W czym si? przejawia? W specjalnym b?ysku w oku, tajemniczym u?miechu. Na razie o Twoim szcz??ciu wiesz tylko Ty i Twoi bliscy, pozostali mog? si? go jedynie domy?li?. W?a?nie zaczyna si? zupe?nie nowy etap w ?yciu. Zmieni si? wszystko, ju? nigdy nie b?dzie odpowiedzialna tylko za siebie. Dziewi??...

RRead More

Odpoczywająca piękna kobieta

Profesjonalna sesja zdj?ciowa Kobieta odpoczywaj?ca Wi?kszo?? z nas uwa?a, ?e potrafi wypoczywa?. Jako przyk?ad podaje siedzenie przed telewizorem i mniej lub bardziej refleksyjne ogl?danie filmu lub programu. Albo te? wypraw? na zakupy, te codzienne i, w ramach poprawienia nastroju, bardziej osobiste. To jednak nie jest prawdziwy odpoczynek. Z zakupów wracamy zm?czeni, podirytowani wszechobecnymi korkami i nieuprzejmo?ci? kierowców. Telewizja zamiast ambitnego filmu woli zafundowa? konkurs, w którym chodzi o podwy?szenie adrenaliny, zamiast uspokojenia emocji po ca?ym dniu wra?e?. Je?li uwa?asz, ?e m?odym ludziom do odpoczynku wystarczy sen w nocy, bo ich organizm ?atwo si? regeneruje, nie dziw si?, ?e nieraz...

RRead More

W stronę piękna i urody

Profesjonalna sesja zdj?ciowa Kobieta w bieli?nie Fotografia buduarowa to zdj?cia zmys?owe i intymne. Patrz?c na estetyczne i wysmakowane kadry, mo?na doceni? nie tylko urod? kobiety, która pozuje, ale równie? kunszt fotografa. Potrzeba bowiem wiele wyczucia, aby zapewni? modelce komfort podczas takiej sesji zdj?ciowej. Termin buduar pochodzi z j?zyka francuskiego, dotyczy wytwornie umeblowanego, niewielkiego pokoju, umieszczonego najcz??ciej pomi?dzy salonem a sypialni?. Obecnie sesje tego typu mog? odbywa? si? w studio, w prywatnych sypialniach lub w luksusowych apartamentach hotelowych. Cz?sto wykonywane s? w plenerze, gdzie kobiety pozuj? do zmys?owych zdj?? na tle krajobrazu lub wyj?tkowej architektury. Zdj?cia przedstawiaj? kobiety w bieli?nie...

RRead More

Tajemnicza, zmysłowa i smukła

Wyj?tkowa sesja fotograficzna Kobieta w fotografii Kobiety s? niezwykle wdzi?cznym obiektem fotografii od pocz?tku jej istnienia. S? wiotkie, ?adne, maj? delikatne rysy twarzy, smuk?e cia?a z rozpalaj?cymi wyobra?ni? kszta?tami. Nie s? do ko?ca ?wiadome swojej urody, dlatego cz?sto kokietuj? fotografa, jakby poszukuj?c w nim akceptacji. Je?li nie s? profesjonalistkami, pozuj? nie?mia?o, nabieraj?c wi?kszej pewno?ci dopiero po pewnym czasie. Wytrawne oko wy?apie te wszystkie ulotne chwile otwarcia si? na obiektyw, kiedy pozuj?ca kobieta przez chwil? nie kontroluje swoich zachowa?. Jak tworzy? subtelne, delikatne, erotyczne lub odwa?ne zdj?cia pa? bez wzgl?du na ich wiek? Jak o?mieli? pozuj?c?, aby nie ba?a si?...

RRead More
Share This