Miesiąc: Czerwiec 2016

Spokój i minimalizm

Sesja fotograficzna Minimalizm w fotografii mo?e kojarzy? si? z czarno-bia?ymi zdj?ciami. W rzeczywisto?ci jednak nie kolorystka zdj?? jest wa?na, a umiej?tno?? uchwycenia kadrów i przedstawienia rzeczy b?d? cz?owieka w sposób jednoznaczny. Zdj?cia minimalistyczne s? ?adne, ale nieprze?adowane zb?dnymi elementami. W wielu przypadkach fotograf zupe?nie rezygnuje z akcesoriów dodatkowych i koncentruje si? wy??cznie na modelu – jego ekspresji, ruchach, wyrazie twarzy, ubiorze itp. Wykonuj?c zdj?cia portretowe, zachowane w stylu minimalistycznym, najwa?niejszym celem jest stworzenie odpowiedniego nastroju i przekazanie konkretnego sygna?u, który powinien zosta? jednoznacznie zinterpretowany. Przyk?adowo, je?eli chcemy wykona? portret cz?owieka, który na co dzie? pracuje w fabryce, warto skupi?...

RRead More

Mężczyzna w koszuli w kratkę

Wyj?tkowa sesja fotograficzna Koszula  w krat? jest symbolem m?sko?ci i wielu kobietom kojarzy si? z dzikim i nieokie?znanym drwalem z kanadyjskich lasów. Od pewnego czasu w Polsce, jak i na ?wiecie, panuje moda na m??czyzn, którzy s? twardzi, silni i zdolni do po?wi?ce?. Lumberseksualizm to trend, który ma swoje korzenie w dalekiej przesz?o?ci i od niedawna prze?ywa renesans. Wielu panów, zauroczonych mo?liwo?ci? wej?cia w rol? prawdziwego drwala, ch?tnie zgadza si? na przeprowadzenie sesji w tym klimacie. Koszula w krat? to odzie?, która pasuje niemal ka?demu. Kraciaste wzory s? uniwersalne i sprawdz? si? na wiele okazji – tak?e formalnych. Nic...

RRead More

Wytworna dama w kapeluszu

Profesjonalna sesja fotograficzna Kobieta w kapeluszu Niegdy? kobiety nie pokazywa?y si? publicznie bez nakrycia g?owy. To nie by?o w dobrym tonie. Panie dzieli?y si? na te, które nosi?y kapelusze i te, które mia?y na g?owie chustki. Po nakryciu g?owy rozpoznawa?o si? przynale?no?? klasow?, jak równie? zasobno?? portfela. Czasem panie mniej maj?tne zapragn??y mie? eleganckie nakrycie g?owy, ale wie? lub ma?a miejscowo?? to nie by?y miejsca, w których dzia?a?y profesjonalne pracownie kapeluszy. Zak?ada?y wi?c mniej udane wersje, by?y to bardziej wariacje na temat kapelusza. I marzy?y. O tym, ?e maj? kapelusz taki, jaki zobaczy?y w przedwojennym ?urnalu, kszta?tny, wykonany na...

RRead More