Miesiąc: Lipiec 2016

Urok mężczyzny

Profesjonalna sesja zdj?ciowa S?ysz?c b?d? komplementuj?c kogo? s?owami „masz wielki urok osobisty”, mo?emy by? pewni, ?e sprawiamy tej osobie wielk? przyjemno??. Dlaczego? Otó? urok osobisty to co?, czym mog? pochwali? si? tylko nieliczni. Czym faktycznie jest ów urok? Poj?cie to nie mo?e by? jednoznacznie okre?lone s?owami, poniewa? dla ka?dego oznacza co? innego. Najbardziej ogólnie mo?emy powiedzie? jednak, ?e jest to co? co sprawia, ?e dana osoba nas do siebie przyci?ga i jest dla nas atrakcyjna. Osoba emanuj?ca urokiem osobistym nie musi by? pi?kna, szczup?a, o pos?gowych rysach twarzy – urok osobisty jest czym?, co bije z jej wn?trza. Jak...

RRead More

Nieskrępowana radość życia

Wyj?tkowa sesja fotograficzna Czym jest rado?? ?ycia? Jak uchwyci? moment, kiedy czujemy si? naprawd? szcz??liwi i zadowoleni z tego jak ?yjemy i co dostajemy za nasze starania? Rado?? ?ycia jest dla ka?dego czym? innym. Niektórzy uznaj?, ?e najwi?ksz? rado?ci? jest rodzina, inni – nieskr?powana wolno??. Ilu ludzi, tyle spojrze?, niemniej  w ka?dym wypadku mo?emy znale?? wspólny mianownik – poczucie spe?nienia. Cz?owiek, który odczuwa rado?? ?ycia, nie przejmuje si? b?ahostkami, jest w stanie czerpa? wiele rado?ci z wykonywania codziennych czynno?ci, które na pozór wydaj? si? banalne. Aby osi?gn?? stan, w którym czujemy si? naprawd? szcz??liwi, musimy odci?? si? od stereotypów...

RRead More