Sesja fotograficzna w ci??y

Kobieta w ci??y

Kobieta w ci??y to zjawisko. Ka?de jest inne, niepodobne do nast?pnego. Poniewa? ma ono ograniczony czas wyst?powania, warto je uwieczni? na pi?knej fotografii.

Cud ?ycia najpierw zaskakuje i cieszy, potem b?ogo uspokaja. Zanim ci??a staje si? widoczna w okolicach brzucha, wida? j? na twarzy.

W czym si? przejawia? W specjalnym b?ysku w oku, tajemniczym u?miechu. Na razie o Twoim szcz??ciu wiesz tylko Ty i Twoi bliscy, pozostali mog? si? go jedynie domy?li?.

W?a?nie zaczyna si? zupe?nie nowy etap w ?yciu. Zmieni si? wszystko, ju? nigdy nie b?dzie odpowiedzialna tylko za siebie. Dziewi?? miesi?cy w kadrze najlepiej poka?e spektrum uczu?, jakie towarzyszy przysz?ej mamie.

galeria

Pierwsze miesi?ce to burza hormonalna, która u ka?dej kobiety wygl?da inaczej. Mo?e mie? zwi?zek ze z?ym samopoczuciem, l?kiem o zdrowie dziecka, o którym pocz?tkowo wiadomo tylko tyle, ile powie lekarz.

Kolejne miesi?ce to zmiany, które kobieta mo?e zauwa?y? sama. Zaczyna odbiera? pierwsze sygna?y od swojego dziecka, rozpoznawa?, kiedy za?nie a kiedy si? niepokoi. Wie, kiedy kichnie, kiedy ma czkawk?. Coraz wi?ksza wiedza uspokaja, co natychmiast wida? na twarzy.

Ci??a to czas refleksji, snucia marze?, odpoczynku. Wizualizowania tego, jakie b?dzie dziecko na podstawie ma?o kszta?tnego zdj?cia, które otrzymujesz od lekarza. Nie wida? na nim koloru oczu, ale ju? profil twarzy tak, zarys noska, uk?ad g?owy, ewentualne wysokie czo?o. Gesty z ?ycia prenatalnego szybko nie znikaj?, wiele dzieci po urodzeniu podobnie jak w ?onie mamy zaciskaj? pi?stki czy kul? si? zanim zasn?.

Od ko?ca drugiego trymestru mama mo?e si? komunikowa? z maluszkiem, odpowiada? na jego kopni?cia. Im dziecko jest wi?ksze, tym spektrum zabaw poszerza si?.

Trzeci trymestr ci??y to coraz pi?kniejsza cera mamy, g?adsze w?osy, bardziej promienny u?miech. Kobieta czuje si? i jest pi?kna. Ci??a odm?adza bez wzgl?du na wiek. ?agodzi l?ki, wygasza wiele objawów chorobowych, które m?czy?y wcze?niej. Daje nadziej? na szcz??liw? przysz?o?? w wi?kszym gronie.

To równie? czas wielu emocji w kontaktach z dzieckiem. Mo?na g?aska? widoczn? przez skór? stópk?, której coraz cia?niej w ?rodku, zw?aszcza podczas harców.

Pi?kna mama chcia?aby si? podzieli? swoim szcz??ciem. Zachowa? pami?tk? po tym wa?nym dla niej czasie. Czuje si? jeszcze na tyle dobrze i sprawnie, ?e mo?e wykona? sesj? zdj?ciow? nie tylko w studio, ale równie? plenerze. Sama, z ojcem dziecka, dzie?mi, które tak?e s? ciekawe nowego cz?onka rodziny.

Ujmuj?ce s? portrety szcz??liwych mam. Trzymaj?cych brzuszek, obejmuj?cych swoje dziecko w pierwszych czu?ych gestach. Jest milion sposobów na pokazanie tej rodz?cej si? wi?zi, która ju? niebawem b?dzie bardziej namacalna. Brzuch przewi?zany wst??k? z kokard?, obejmowany przez przysz?ego tat?, brzuch w zestawieniu z d?o?mi, splecionymi w serce. Brzuch zakryty pi?kn? sukni?, nawet fantazyjnym przebraniem, welonem, spódnic? baletnicy, szlafrokiem z pi?knej tkaniny, lub te? pozbawiony okrycia, na tle okna, zieleni, ogrodu, s?oneczników na polu, zachodz?cego s?o?ca.

W zestawieniu z klockami, które uk?adaj? si? w imi? dziecka, male?kimi bucikami, ubrankami, które czekaj? na swojego w?a?ciciela, misiem, który ju? wkrótce b?dzie pe?ni? funkcje przytulanki.

Sesja fotograficzna przysz?ej mamy to wiele nadziei i rado?ci, które zachowa dla nas pi?kny kadr. Warto j? wykona? jako dokumentacj? czasu oczekiwania na nadej?cie maluszka. Debiutuj?ce mamy najlepiej fotografowa? w siódmym, ósmym miesi?cu, te, które rodz? ponownie, ju? oko?o szóstego miesi?ca.

Zachowaj swoje szcz??cie na lata, uwiecznione w postaci pi?knej fotografii.

 

nike air max günstig