Słodka mała baletnica

Sesja zdj?ciowa Wi?kszo?? ma?ych dziewczynek skrycie marzy o zostaniu baletnic? – podobnie jak wi?kszo?? ma?ych ch?opców my?li o karierze pi?karskiej. Oczywi?cie, udaje si? tylko nielicznym, niemniej ca?a otoczka zwi?zana z baletem i wyst?pami tanecznymi wydaje si?...

Moja pierwsza książka

Sesja na prezent Ksi??ka to wieloznaczny symbol funkcjonuj?cy w kulturze europejskiej od tysi?cy lat. W zale?no?ci od okoliczno?ci i sposobu przedstawienia mo?emy go odczytywa? jako wyraz prawdy, uczono?ci, wiedzy tajemnej, roztropno?ci i wielu innych. Osoba...

Iść czy nie iść

Sesja fotograficzna na prezent Chodzenie jest jedn? z najwa?niejszych umiej?tno?ci, które nabieramy ju? w wieku wczesnodzieci?cym. Wi?kszo?? maluchów stawia pierwsze kroki w okolicach dziesi?tego roku ?ycia, chocia? zdarza si?, ?e niektóre zaczynaj? chodzi? wcze?niej,...

Raczkująca dziewczynka

Wyj?tkowa sesja zdj?ciowa Raczkowanie to istotny etap w rozwoju dziecka,  w czasie którego ?wiczy nie tylko mi??nie, ale równie? umys? i zdolno?? koordynacji ruchów. Co wi?cej, to pierwszy naprawd? samodzielny i skuteczny sposób na przemieszczanie si? na spore...

Dziewczynka i jej owieczka

Wyj?tkowa sesja fotograficzna Owieczka to symbol ?agodno?ci, niewinno?ci i nieskazitelnego pi?kna. Ma?e dziewczynki ch?tnie przebieraj? si? w stroje pastereczek, które wypasaj? stada owiec na du?ych zielonych pastwiskach. Nic zatem dziwnego, ?e motyw owieczki jest...

Mała księżniczka

Wyj?tkowa sesja zdj?ciowa Ma?a ksi??niczka odziana w cudn? ró?ow? sukieneczk? z tiulowym wyko?czeniem i opask? na g?owie imituj?c? diadem – chyba ka?da dziewczynka pragn??a chocia? raz wcieli? si? w rol? wielkiej damy, któr? zachwycaj? si? wszyscy przybyli...
air max