Wyj?tkowa sesja fotograficzna

Owieczka to symbol ?agodno?ci, niewinno?ci i nieskazitelnego pi?kna. Ma?e dziewczynki ch?tnie przebieraj? si? w stroje pastereczek, które wypasaj? stada owiec na du?ych zielonych pastwiskach.

Nic zatem dziwnego, ?e motyw owieczki jest bardzo cz?sto wykorzystywany w sesjach zdj?ciowych i doskonale nadaje si? na sesje z udzia?em dzieci i niemowl?t.

Od wieków owce by?y kojarzone pozytywnie i wyst?powa?y w wielu kulturach – zw?aszcza w obszarze ?ródziemnomorskim oraz na wyspach brytyjskich, gdzie by?y traktowane jako podstawowe zwierz? hodowlane.

Posta? owcy wyst?puje równie? w staro?ytnej tradycji i religiach; przyk?adowo w judaizmie wyst?puje odniesienie do Baranka Paschalnego.

W chrze?cija?stwie natomiast funkcjonuje archetyp dobrego pasterza, z którym uto?samia si? Jezusa.  Wszyscy wielcy prorocy byli za ?ycia pasterzami.

galeria

Trudno znale?? symbol, który niesie za sob? tyle pozytywnych konotacji. Co wi?cej, owce kojarz? si? pozytywnie nie tylko ze wzgl?du na tradycje, ale tak?e wygl?d.

Bia?e mi?kkie futro i wrodzona ?agodno?? zwierz?t mog? nie?? skojarzenia z niewinno?ci?, a ta cecha jest z kolei przypisywana dzieciom.

Sesja z maskotk? – jak powinna wygl?da??

Decyduj?c si? na sesj? z maskotk?, warto postawi? na zabaweczk?, która jest dziecku znana i któr? bardzo lubi.

Mo?emy mie? wówczas pewno??, ?e maluch nie wystraszy si? i b?dzie chcia? wspó?pracowa? do samego ko?ca.

Daj?c mu ca?kowicie now? maskotk?, nie mamy niestety takie pewno?ci. O wiele bardziej prawdopodobne jest, ?e odrzuci j? i zacznie zachowywa? si? nerwowo.

Ka?da sesja z dzieckiem powinna by? zaplanowana i poprzedzona chwil? zabawy. O ile aparat nie robi zazwyczaj na maluchu wra?enia, o tyle nowa sytuacja mo?e wywo?a? w nim skrajne emocje i doprowadzi? do p?aczu.

Maskotka ma by? swego rodzaju buforem mi?dzy ?wiatem zewn?trznym a tym co dzieje si? w umy?le naszego dziecka.

Dobieraj?c odpowiedni? maskotk?, powinni?my zastanowi? si?, w jaki sposób chcemy uwieczni? malca i na czym najbardziej nam zale?y. Sesja powinna oddawa? jego charakter, pierwsze zainteresowania i pasje.

Przedstawiaj?c dziewczynk? z maskotk? owieczki dajemy wyra?ny komunikat, ?e mamy w domu ma?? ksi??niczk?, która ma ?agodny charakter i nie sprawia rodzicom wielu problemów wychowawczych.

Przedmioty w pewien sposób obrazuj? to, jakie s? dzieci i uwypuklaj? ich cechy charakteru. Warto zatem zastanowi? si?, co chcemy przekaza? i jak dziecko ma zosta? zapami?tane.

W przysz?o?ci na pewno b?dzie nam za to wdzi?czne.

  nike air max damen