Sesja fotograficzna na prezent

Chodzenie jest jedn? z najwa?niejszych umiej?tno?ci, które nabieramy ju? w wieku wczesnodzieci?cym.

Wi?kszo?? maluchów stawia pierwsze kroki w okolicach dziesi?tego roku ?ycia, chocia? zdarza si?, ?e niektóre zaczynaj? chodzi? wcze?niej, a niektóre dopiero w okolicach 18 miesi?ca.

Dla dziecka, które robi to po raz pierwszy, jest to niezwyk?e do?wiadczenie. Rodzice traktuj? to z kolei jako moment prze?omowy – czas, w którym niemowl? powoli wkracza w okres dzieci?stwa i staje si? w pe?ni mobilne.

Uwiecznienie pierwszych kroków to nie lada wyczyn – w wielu przypadkach rodzice nawet nie s? ?wiadomi, ?e ich dziecko próbowa?o ju? chodzi?.

Sesja, w której motywem przewodnim s? pierwsze kroki, jest niezwykle wzruszaj?ca – zarówno dla rodziców, jak i dziadków oraz przyjació? rodziny.

galeria

Uwiecznianie post?pów dziecka pozwala zachowa? najwspanialsze wspomnienia, a po kilku latach uda? si? w sentymentaln? podró? do krainy dzieci?stwa.

Nawet je?eli teraz nie jeste? przekonany, jak cenne s? pami?tki w postaci zdj??, za kilka lat z pewno?ci? zmienisz zdanie. Zdj?cia stan? si? dla ciebie najcenniejsz? pami?tk? – nawet je?eli wspomnienia zaczn? si? zaciera? i nie b?d? ju? tak wyraziste.

Przeprowadzaj?c sesj?, warto wprowadzi? elementy, które s? dziecku znane. Chodzi zarówno o otoczenie, jak i ulubione zabawki.

Na niektórych zdj?ciach bohaterem jest wy??cznie dziecko, na innych za? rodzice, którzy wspieraj? jego pierwsze kroki i zach?caj? do chodzenia.

Nie ma nic pi?kniejszego ni? ukazanie ca?ej szcz??liwej rodziny, która wspólnie prze?ywa najpi?kniejsze momenty w ?yciu.

Jak przeprowadzi? idealn? sesj??

Idealna sesja nie musi by? skomplikowana i bogata w akcesoria. Kluczowym elementem zdj?? jest dziecko i to w?a?nie na nim powinna by? skupiona uwaga fotografa. Wprowadzaj?c wiele elementów dekoracyjnych, jedynie odwracamy uwag? od tego co najistotniejsze.

Naszym zdaniem wystarczy do?wiadczenie i umiej?tno?? wy?apania odpowiedniego momentu, aby zdj?cie – nawet te pozbawione t?a i dodatkowych motywów zdobnych – by?o przepi?kne i przyci?ga?o uwag? otoczenia.

W sesji, której tematem jest chodzenie, skupiamy uwag? na dziecku. Chcemy uwieczni? na fotografii jego skupion? min?, do?? nieporadny balans cia?a i ch?? zrobienia czego? nowego, co do tej pory by?o zupe?nie nieosi?galne.

Czy jest zatem sens dok?ada? akcesoriów i tworzy? t?o, które tak naprawd? nie ma ?adnego znaczenia?

Dla nas liczy si? dziecko i przekazanie prawdziwych emocji, które towarzysz? ca?ej rodzinie w tej podnios?ej i pi?knej chwili. nike air max