Wytworna dama w kapeluszu

Profesjonalna sesja fotograficzna Kobieta w kapeluszu Niegdy? kobiety nie pokazywa?y si? publicznie bez nakrycia g?owy. To nie by?o w dobrym tonie. Panie dzieli?y si? na te, które nosi?y kapelusze i te, które mia?y na g?owie chustki. Po nakryciu g?owy rozpoznawa?o si?...

Ciąża to piękny czas

Sesja fotograficzna w ci??y Kobieta w ci??y Kobieta w ci??y to zjawisko. Ka?de jest inne, niepodobne do nast?pnego. Poniewa? ma ono ograniczony czas wyst?powania, warto je uwieczni? na pi?knej fotografii. Cud ?ycia najpierw zaskakuje i cieszy, potem b?ogo uspokaja....

Odpoczywająca piękna kobieta

Profesjonalna sesja zdj?ciowa Kobieta odpoczywaj?ca Wi?kszo?? z nas uwa?a, ?e potrafi wypoczywa?. Jako przyk?ad podaje siedzenie przed telewizorem i mniej lub bardziej refleksyjne ogl?danie filmu lub programu. Albo te? wypraw? na zakupy, te codzienne i, w ramach...

W stronę piękna i urody

Profesjonalna sesja zdj?ciowa Kobieta w bieli?nie Fotografia buduarowa to zdj?cia zmys?owe i intymne. Patrz?c na estetyczne i wysmakowane kadry, mo?na doceni? nie tylko urod? kobiety, która pozuje, ale równie? kunszt fotografa. Potrzeba bowiem wiele wyczucia, aby...

Tajemnicza, zmysłowa i smukła

Wyj?tkowa sesja fotograficzna Kobieta w fotografii Kobiety s? niezwykle wdzi?cznym obiektem fotografii od pocz?tku jej istnienia. S? wiotkie, ?adne, maj? delikatne rysy twarzy, smuk?e cia?a z rozpalaj?cymi wyobra?ni? kszta?tami. Nie s? do ko?ca ?wiadome swojej urody,...

Szlachetna dama

Wyj?tkowa sesja fotograficzna Kobieta dojrza?a Kiedy ko?czy si? m?odo?? a zaczyna wiek dojrza?y? Czy jest to tylko kwestia metryki, czy równie? samopoczucie? Granice poszczególnych etapów ?ycia ci?gle si? przesuwaj? a psychika próbuje za nimi nad??y?. Czy 35 lat to...
nike air max