Sesja zdj?ciowa

Wi?kszo?? ma?ych dziewczynek skrycie marzy o zostaniu baletnic? – podobnie jak wi?kszo?? ma?ych ch?opców my?li o karierze pi?karskiej. Oczywi?cie, udaje si? tylko nielicznym, niemniej ca?a otoczka zwi?zana z baletem i wyst?pami tanecznymi wydaje si? tak s?odka, cudowna i godna uwagi, ?e rodzice ch?tnie decyduj? si? na posy?anie dzieci do szkó? baletowych i wspieranie ich w realizacji swojej pasji.

To czy marzenia si? spe?ni? zale?y od wielu czynników – determinacji, po?wi?cenia, woli walki oraz wsparcia ze strony rodziców. Zawód baletnicy jest bowiem okupiony bardzo ci??k? i d?ugoletni? prac?.

A w?a?ciwie, dlaczego dziewczynki tak bardzo marz? o balecie? Czy chodzi wy??cznie o taniec, czy mo?e o samo wra?enie, jakie robi? baletnice wchodz?ce na scen??

galeria

Pi?kne po?yskuj?ce stroje, kuse sukienki, opaski utrzymuj?ce faluj?ce w?osy – dla wielu osób to absolutna kwintesencja kobieco?ci. Je?eli dodamy do tego umiej?tno?? poruszania si? z gracj?, która jest osi?galna wy??cznie dla smuk?ych i zwinnych panien, nie dziwi fakt, ?e co druga dziewczynka chcia?aby skierowa? swoje kroki na sal? taneczn?.

Pomimo ?e spe?nienie tych marze? jest bardzo trudne i by? mo?e nigdy nie nadejdzie, rodzice powinni robi? wszystko, aby wspiera? i podtrzymywa? dziecko na duchu. Nawet pobie?ne i – wydawa? by si? mog?o – krótkotrwa?e zainteresowanie ta?cem mo?e przerodzi? si? w najwi?ksz? ?yciow? pasj?.

Je?eli i ty marzy?a? o karierze baletowej, ale nie uda?o ci si? zrealizowa? swoich pasji, nie musisz odk?ada? marze? na pó?k?.

By? mo?e twoja córka oka?e si? doskona?ym materia?em na baletnic?, a ty staniesz si? jej drogowskazem na tej trudnej drodze.

Mo?e zechcesz wyrobi? w niej wra?liwo?? na pi?kno i sztuk?? Pozwól poczu? si? jej jak primabalerina. Dobierz pi?kne ubrania i akcesoria, które stan? si? motywem przewodnim naszej sesji. Je?eli nie lubisz ró?u, zawsze mo?esz wybra? stroje w mniej krzykliwej kolorystyce – ?agodne pastele, albo czyst? i perfekcyjn? biel, która sprawdzi si? w przypadku dziewcz?t o nieco ciemniejszej karnacji i ciemnym kolorze w?osów.

Baletnice nie musz? by? s?odkimi laleczkami bez charakteru, od ciebie zale?y jak córeczka zaprezentuje si? na sesji. Przekonasz si?, ?e efekt ko?cowy mo?e zaskoczy?.

Nawet je?eli twoja córka nie zwi??e swojej przysz?o?ci z ta?cem, b?dziecie mie? pi?kn? pami?tk? i wspania?e wspomnienia.

Nie wszystkie dziewczynki maj? tak? mo?liwo?? i nie wszystkim dane jest poczu? si? jak ksi??niczka z bajki. Twoja córka z pewno?ci? b?dzie zachwycona udzia?em w sesji.

 

nike thea schwarz