Wyj?tkowa sesja fotograficzna

Koszula  w krat? jest symbolem m?sko?ci i wielu kobietom kojarzy si? z dzikim i nieokie?znanym drwalem z kanadyjskich lasów.

Od pewnego czasu w Polsce, jak i na ?wiecie, panuje moda na m??czyzn, którzy s? twardzi, silni i zdolni do po?wi?ce?.

Lumberseksualizm to trend, który ma swoje korzenie w dalekiej przesz?o?ci i od niedawna prze?ywa renesans. Wielu panów, zauroczonych mo?liwo?ci? wej?cia w rol? prawdziwego drwala, ch?tnie zgadza si? na przeprowadzenie sesji w tym klimacie.

Koszula w krat? to odzie?, która pasuje niemal ka?demu. Kraciaste wzory s? uniwersalne i sprawdz? si? na wiele okazji – tak?e formalnych.

Nic zatem dziwnego, ?e wielu panów decyduje si? na sesje zdj?ciowe z „krat?” jako motywem przewodnim.

galeria

Jak zorganizowa? sesj??

Koszula w krat? jest o tyle ciekawym akcesorium, ?e mo?e by? zestawiana w?a?ciwie z dowoln? sceneri?.

Je?eli zechcemy przeprowadzi? sesj? na ?onie natury, mo?emy by? pewni, ?e krata doskonale wypadnie na tle lasów czy traw.

Je?eli wybierzemy bardziej hardcorowe klimaty, równie? mo?emy mie? pewno??, ?e zdj?cia b?d? harmonijne i spójne.

M??czy?ni, wybieraj?cy takie zestawienie, s? postrzegani jako m?scy, silni i pracowici. Nie od dzi? wiadomo, ?e strój oddaje nasz? osobowo??, dlatego znane jest powiedzenie, ?e „jak ci? widz?, tak ci? pisz?”.

Widz?c m??czyzn? w garniturze, natychmiast przychodzi nam na my?l bankier, ekonomista, prawnik b?d? kto? piastuj?cy równie wysokie stanowisko.

Panowie w przylegaj?cych spodniach rurkach, z kolorowymi akcentami, cz?sto s? traktowani jako osoby zniewie?cia?e b?d? bardzo m?ode.

Strój pozwala nam wyrazi? swój charakter, dlatego nic dziwnego, ?e wiele osób tak ch?tnie dobiera koszul? w krat? jako podstawow? garderob? na sesj? zdj?ciow?.

Oczywi?cie, dobór strojów i kolorów mo?e by? celowy i zupe?nie niezgodny z naszymi preferencjami – wszystko po to, aby pokaza?, ?e bez wzgl?du na otoczenie i garderob?, jeste?my w stanie obroni? w?asny charakter i pokaza?, ?e to nie strój ?wiadczy o cz?owieku.

Zdj?cia czarno-bia?e czy kolorowe?

Koszula w krat? doskonale sprawdza si? w sesjach czarno-bia?ych, tworz?c wyrazisty kontrast.

Mo?na j? nosi? na wiele sposobów, np. rozpi?t?, narzucon? na t-shirt albo ca?kowicie rozpi?t?, podkre?laj?c? walory m?sko?ci.

To jak? stylizacj? wybierzemy, zale?y w du?ej mierze od naszego charakteru i temperamentu. Istotn? zalet? koszuli, bez wzgl?du na wzór, jest mo?liwo?? noszenia jej na wiele sposobów.

?aden inny element garderoby nie jest tak uniwersalny i nie pozwala tworzy? tylu kombinacji.

  nike air max weiß damen