Sesja na prezent

Ksi??ka to wieloznaczny symbol funkcjonuj?cy w kulturze europejskiej od tysi?cy lat. W zale?no?ci od okoliczno?ci i sposobu przedstawienia mo?emy go odczytywa? jako wyraz prawdy, uczono?ci, wiedzy tajemnej, roztropno?ci i wielu innych.

Osoba przedstawiana z ksi??k? od zawsze by?a uto?samiana z m?drcem, nauczycielem i kim? kto stanowi wzór do na?ladowania.

Symbolika ksi??ki jest zatem cz?sto wykorzystywana w dzie?ach literackich, na obrazach, grafikach, rze?bach i innych tworach kultury.

Maluj?c posta?, pochylon? nad kartami ksi?gi, automatycznie przydajemy jej pozytywne cechy i kierujemy my?li odbiorcy na sfery ludzkiego ?ycia zwi?zane z uczono?ci?, m?dro?ci?, a tak?e cierpliwo?ci?, konsekwencj? i zdolno?ci? do podejmowania trudnych decyzji.

galeria

Ksi??ka jest tak?e bardzo uniwersalnym symbolem, który pasuje do wielu ?yciowych sytuacji, i mo?e by? wykorzystywany dla podkre?lenia wielu pozytywnych cech charakteru.

Nie tylko m?drzec z siw? brod? i okularami mo?e dzier?y? ci??kie zwoje – tak?e dzieci ch?tnie wertuj? stronnice, poznaj?c nowe i ciekawe zagadnienia.

Czytaj?ce dziecko mo?e sk?ania? do refleksji. Kiedy widzimy malca pochylonego nad ksi??k?, nie interesuje nas to, co czyta, tylko sama jego posta?. Zastanawiamy si?, kim b?dzie w przysz?o?ci, jak potoczy si? jego ?ycie. By? mo?e za kilkana?cie lat b?dzie s?awnym naukowcem lub lekarzem? Mo?e nawet uda mu si? wynale?? lek na raka?

To niezwykle interesuj?ce do?wiadczenie i ciekawy motyw, który mo?e by? z powodzeniem wykorzystany w czasie sesji fotograficznych.

Otoczenie biblioteczny doskonale kontrastuje z postaci? ma?ego cz?owieka – wszak pr?dzej oczekiwaliby?my, ?e dziecko znajdzie si? na placu zabaw albo puchatym kocyku z roz?o?onymi wokó? ulubionymi zabawkami.

Je?eli wydaje ci si?, ?e twoje dziecko ma szczególne upodobanie do nauki, mo?e warto sprawi? mu nietuzinkow? pami?tk? w postaci tematycznej sesji?

Jak zorganizowa? tak? sesj??

Jako ?e dzieci nie potrafi? niczego udawa?, fotograf musi umiej?tnie wydoby? z nich g??bie – stworzy? przyjazne i komfortowe warunki pracy, które sprawi?, ?e dziecko otworzy si? na nowe do?wiadczenie i podejmie inicjatyw? poznawcz?.

Tylko przez eksperymentowanie mo?emy dowiedzie? si?, w jakim otoczeniu dziecko czuje si? najlepiej. Je?eli ksi??ki wzbudz? w nim naturaln? ciekawo??, mo?esz by? pewny, ?e twój malec jest otwarty na nowe do?wiadczenia i tylko od ciebie zale?y jak nim pokierujesz.

Otwieraj?c si? na nowe pomys?y, by? mo?e dowiesz si? o swoim dziecku ca?kiem nowych rzeczy?

  offiziellairmax