Wyj?tkowa sesja fotograficzna

Czym jest rado?? ?ycia?

Jak uchwyci? moment, kiedy czujemy si? naprawd? szcz??liwi i zadowoleni z tego jak ?yjemy i co dostajemy za nasze starania?

Rado?? ?ycia jest dla ka?dego czym? innym. Niektórzy uznaj?, ?e najwi?ksz? rado?ci? jest rodzina, inni – nieskr?powana wolno??.

Ilu ludzi, tyle spojrze?, niemniej  w ka?dym wypadku mo?emy znale?? wspólny mianownik – poczucie spe?nienia.

Cz?owiek, który odczuwa rado?? ?ycia, nie przejmuje si? b?ahostkami, jest w stanie czerpa? wiele rado?ci z wykonywania codziennych czynno?ci, które na pozór wydaj? si? banalne.

Aby osi?gn?? stan, w którym czujemy si? naprawd? szcz??liwi, musimy odci?? si? od stereotypów i zacz?? my?le? wy??cznie o sobie.

Patrz?c na fotografi? wyra?aj?ce nieskr?powana rado?? ?ycia, mo?emy zauwa?y?, ?e modele i modelki wcale nie wystylizowani i nie wygl?daj?, jakby zostali ?ywcem wzi?ci z ok?adki czasopisma modowego.

galeria

Wr?cz przeciwnie!

Zdarza si?, ?e panowie pozuj? w lu?nych, nieoficjalnych ubraniach, za? kobiety maj? potargane w?osy, prosty makija? i zwiewn? lekk? sukienk?.

Odej?cie od stereotypów i obalenie przekonania, ?e mo?emy dobrze wygl?da? tylko wtedy, gdy naprawd? si? o to postaramy i odpowiednio ubierzemy, daje nam poczucie wolno?ci i pozwala skupi? na wn?trzu i w?asnych pragnieniach.

Uchwycenie rado?ci ?ycia i szcz??liwych momentów wymaga odpowiedniego przygotowania i pewnego zrozumienia osoby fotografowanej.

Nie znaj?c jej preferencji, historii ?ycia i charakteru, nie sposób wykona? prawdziw? sesj?. Naturalna rado?? to co? o wiele cenniejszego i trudniejszego do uchwycenia ni? nieszczery stylizowany u?miech, który uzyskamy na potrzeby zdj?cia.

Fotografia to co? wi?cej ni? sposób na utrwalenie weso?ej miny czy aran?owanego skoku w gór? – to wspomnienie zakl?te w ma?y kawa?ek papieru, które mo?e nam towarzyszy? przez d?ugie lata.

Widz?c fotografi?, która uchwyci?a prawdziwe emocje, na pewno poczujemy si? lekko i ch?tnie powspominamy dawne dzieje.

Jak przygotowa? si? do sesji?

Sesja fotograficzna nie powinna by? sztuczna i stworzona na potrzeby chwili.

By? mo?e za kilka wrócimy do zdj??, ale nie odnajdziemy w nich siebie.

Czy je?eli na co dzie? nie chodzimy w garniturach albo przylegaj?cych spodniach, ch?tnie spojrzymy na zdj?cie, na którym prezentujemy si? w takich ubraniach?

By? mo?e zdj?cie b?dzie ?adne i estetyczne, niemniej nie pozwoli nam wróci? do przesz?o?ci, poniewa? nie b?dzie kojarzy?o si? z niczym, co dotyczy nas bezpo?rednio.

Naszym celem jest stworzenie serii zdj??, które nie b?d? przek?amane. Zdj??, które w przysz?o?ci stan? si? najwi?ksz? rodzinn? pami?tk? – zawisn? na ?cianie, albo zajm? honorowe miejsce w albumie.

My na zdj?ciach widzimy ludzi, a nie modeli.

  nike air max weiß