Profesjonalna sesja zdj?ciowa

Kobieta odpoczywaj?ca

Wi?kszo?? z nas uwa?a, ?e potrafi wypoczywa?. Jako przyk?ad podaje siedzenie przed telewizorem i mniej lub bardziej refleksyjne ogl?danie filmu lub programu. Albo te? wypraw? na zakupy, te codzienne i, w ramach poprawienia nastroju, bardziej osobiste.

To jednak nie jest prawdziwy odpoczynek. Z zakupów wracamy zm?czeni, podirytowani wszechobecnymi korkami i nieuprzejmo?ci? kierowców. Telewizja zamiast ambitnego filmu woli zafundowa? konkurs, w którym chodzi o podwy?szenie adrenaliny, zamiast uspokojenia emocji po ca?ym dniu wra?e?.

Je?li uwa?asz, ?e m?odym ludziom do odpoczynku wystarczy sen w nocy, bo ich organizm ?atwo si? regeneruje, nie dziw si?, ?e nieraz czujesz si? zm?czona czy zestresowana nawet, je?li nie masz ku temu powodów.

galeria

Ka?dy z nas odpoczywa inaczej. Czasem po ci??kim dniu i nat?oku zaj?? w pracy mamy ochot? tylko na k?piel i wcze?niejszy sen. To dobra opcja, która oznacza, ws?uchanie si? w najbardziej elementarne potrzeby organizmu. To on podpowie nam, jak chce si? zregenerowa?.

Dla innych wytchnieniem jest aktywne sp?dzanie wolnego czasu, przynajmniej godzina na ?wie?ym powietrzu, ruch, zabawa z dzieckiem w pi?k? czy inne gry.

W?asny ogród to kopalnia pomys?ów na odpoczynek, od piel?gnacji kwiatów, po beztroskie bujanie si? w hamaku.

Masz szans? na uspokojenie w?asnych emocji, wyciszenie si?, mniej zobowi?zuj?cy strój, niedbale spi?te w?osy.

Odgrodzona od telefonu, maili i trybu zadaniowego, jaki towarzyszy Ci w pracy, mo?esz by? sob?.

Je?li potrafisz rozkoszowa? si? tym spokojem, szybko odzyskasz nadw?tlony wigor. Wystarczy pó? godziny dziennie, tylko dla siebie, lub te? w towarzystwie bliskich, ale bez konieczno?ci spe?niania ich zachcianek.

Staraj si? odpoczywa? regularnie, wtedy docenisz, jak wa?na jest chwila oddechu i oderwania si? od codziennych spraw i problemów zawodowych. Ta krótka chwila relaksu i zatrzymania si? w wirze obowi?zków poprawi Twoje zdrowie, samopoczucie i sprawi, ?e b?dziesz mniej podatna na problemy, zwi?zane ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Kobieta odpoczywaj?ca jest wreszcie sob?. Mo?e si? u?miechn?? do siebie a nie s?u?bowo, do poleconych jej zada?. Mo?e zapomnie? o dress codzie i nosi? to, w czym czuje si? najlepiej. Zapomnie? o wysokich obcasach, lub przeciwnie, w?o?y? je cho?by dla samej siebie, je?li nie nosi ich codziennie.

Mo?e nosi? si? nonszalancko czy te? sportowo, czyta? ksi??k? w m?skiej koszuli lub szlafroku, b?d? przeciwnie, nie wychodzi? z roli damy, je?li tylko j? lubi. Jest naturalna, bo stworzy?a sobie w?a?nie ?rodowisko, w którym czuje si? najlepiej.

Nie ma pi?kniejszych zdj?? portretowych, jak te niewymuszone, wykonane jakby przypadkowo. Aparat podpatruje szcz??cie zrelaksowanej kobiety i chce j? zatrzyma? w tym stanie jak najd?u?ej. Pozwala jej wybra? najlepsz? dla niej poz?, wygodn?, lub nieco wystylizowan?, je?li chcesz dodatkowo podkre?li? swoje atuty – pi?kny profil lub inny detal.

Odpoczynek to czas na marzenia, plany, refleksje. Te wszystkie emocje natychmiast wida? na twarzy. Zrelaksowana kobieta wybiega my?lami w przysz?o??, wizualizuje siebie za kilka lat, lub te? rozkoszuje si? bie??c? chwil?.

Je?li czerpiesz rado?? z dokumentacji takich bezcennych chwil, pomy?l o sesji zdj?ciowej, która poka?e Ci? inn?, ni? poznali Ci? bliscy, lub Twoi wspó?pracownicy. Promienn?, jakby przy?apan? na b?ogim lenistwie lub przeciwnie, poch?oni?t? ulubionym hobby.

Mo?e nieco zagubion?, lub te? kontempluj?c? pi?kno przyrody, która jest dooko?a. Prawdziwego odpoczynku mo?emy si? uczy? w?a?nie od niej, spokojnie i niewzruszenie niesionej ku swemu przeznaczeniu.

  air max damen