Wyj?tkowa sesja zdj?ciowa

Raczkowanie to istotny etap w rozwoju dziecka,  w czasie którego ?wiczy nie tylko mi??nie, ale równie? umys? i zdolno?? koordynacji ruchów.

Co wi?cej, to pierwszy naprawd? samodzielny i skuteczny sposób na przemieszczanie si? na spore odleg?o?ci, zmieniaj?cy jego sposób patrzenia na otaczaj?cy go ?wiat.

Dziecko, tak naprawd? pierwszy raz, staje si? w pewnym sensie niezale?ne i mo?e samodzielnie „przesun?? si?” do miejsca, w którym znajduj? si? zabawki i inne atrakcyjne dla? przedmioty.

Nic zatem dziwnego, ?e rodzice traktuj? ten moment jako co? niezwyk?e.

Oczywi?cie, raczkowanie nie jest tak celebrowane jako chocia?by chodzenie, niemniej warto uwieczni? chwil?, w której maluch po raz pierwszy zacz?? poznawa? ?wiat na w?asnych nogach – wprawdzie w pozycji przypominaj?cej lokomotyw?, niemniej z intencj? pój?cia do przodu.

galeria

Kiedy zaplanowa? sesj??

Tempo rozwoju dzieci nie jest sta?e. Niektóre zaczynaj? raczkowa? oko?o szóstego miesi?ca ?ycia, inne za? dopiero przed pierwszymi urodzinami.

Po etapie pe?zania dziecko z wolna uczy si? przyjmowa? pozycj? „na czworakach”, przejmuj?c ci??ar cia?a na ramiona i kolana, przy zgi?tych biodrach.

Aby przyj?? tak wymagaj?c? pozycj?, latoro?l musi zaktywizowa? te partie mi??niowe, które odpowiadaj? za kontrol? tu?owia w wypro?cie.

Na ogó? dziecko, które rozpoczyna raczkowa?, jest w stanie normalnie siedzie?.

Kiedy dziecko czuje si? stabilnie w pozycji czworaczej, próbuje przekracza? kolejne bariery i delikatnie buja? si?, przenosz?c ci??ar cia?a z r?k na pi?ty.

To, kiedy wykona ten pierwszy ruch do przodu, jest zale?ne od wielu czynników, ale zazwyczaj wi??e si? z ch?ci? przedostania na miejsce, w którym znajduje si? co? ciekawego, np. ?adna kolorowa zabawka czy te? ukochana mama.

Bior?c pod uwag?, ?e pierwszy impuls wynika z ch?ci do?wiadczenia czego? mi?ego, mo?na wykorzysta? to na sesji zdj?ciowej.

Przyk?adowo, je?eli chcemy uwieczni? moment raczkowania, mo?emy przedstawi? malca, który za wszelk? cen? chce dosta? si? do rodzica.

Taka pami?tka z pewno?ci? wywo?a ?zy wzruszenia, kiedy za kilka lat b?dziemy ogl?da? zdj?cia i przypomina? sobie najpi?kniejsze chwile z ?ycia pociechy.

Oczywi?cie t?o i scenografia mog? wygl?da? zupe?nie inaczej – wszystko zale?y od naszej wyobra?ni oraz Rego, w jakim otoczeniu dziecko czuje si? najlepiej.

Po etapie raczkowania przychodzi moment kiedy dziecko chce ju? chodzi? samodzielnie i przemierza? wi?ksze odleg?o?ci. Uwiecznienie pierwszych kroków to wspania?y pomys? na kolejn? sesj?, która na d?ugo zapadnie w pami?ci ka?dego rodzica.

  nike air max thea damen