Sesja fotograficzna

Minimalizm w fotografii mo?e kojarzy? si? z czarno-bia?ymi zdj?ciami.

W rzeczywisto?ci jednak nie kolorystka zdj?? jest wa?na, a umiej?tno?? uchwycenia kadrów i przedstawienia rzeczy b?d? cz?owieka w sposób jednoznaczny.

Zdj?cia minimalistyczne s? ?adne, ale nieprze?adowane zb?dnymi elementami.

W wielu przypadkach fotograf zupe?nie rezygnuje z akcesoriów dodatkowych i koncentruje si? wy??cznie na modelu – jego ekspresji, ruchach, wyrazie twarzy, ubiorze itp.

Wykonuj?c zdj?cia portretowe, zachowane w stylu minimalistycznym, najwa?niejszym celem jest stworzenie odpowiedniego nastroju i przekazanie konkretnego sygna?u, który powinien zosta? jednoznacznie zinterpretowany.

Przyk?adowo, je?eli chcemy wykona? portret cz?owieka, który na co dzie? pracuje w fabryce, warto skupi? si? na takich detalach jak d?onie czy zmarszczki powsta?e na skutek dzia?ania promieni s?onecznych.

galeria

Mo?liwo?ci jest bardzo du?o i wszystko zale?y od osoby, któr? mamy zamiar fotografowa?.

Bierzemy pod uwag? wszelkie sugestie i dyskutujemy o wizji fotografii.

Osoby zajmuj?ce stanowiska biurowe, nauczyciele akademiccy, redaktorzy etc. s? cz?sto przedstawiani z akcesoriami, które kojarz? si? w sposób jednoznaczny z ich zawodem, np. piórem czy okularami.

Minimalizm nie polega na ca?kowitej rezygnacji z akcesoriów, tylko ich ograniczenia do niezb?dnego minimum.

Fotograficy lubi? czyst? scenografi?, dlatego tak cz?sto mo?emy spotka? portrety czarno-bia?e, np. modela na tle bia?ej ?ciany b?d? odzianego w ?nie?no bia?e ubrania.

Na ?yczenie klienta wykonujemy zdj?cia zachowane w czarno-bia?ej kolorystyce oraz normalne standardowe zdj?cia kolorowe.

Zdj?cia minimalistyczne oddaj? pewien wewn?trzny spokój i s? raczej spokojne, pozbawione uj?? dynamicznych. To celowy zabieg, który pozwala skupi? si? na samym modelu i wyczyta? z oczu jego histori?.

Stworzenie wra?enia takiej historii jest niezwykle ci??kim zadaniem, stoj?cym przed fotografem, dlatego potrzeba ogromnego do?wiadczenia, aby wywi?za? si? z niego w sposób nale?yty.

Z naszej strony zapewniamy, ?e do ka?dego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny, skupiaj?c si? w pe?ni na modelu i dostosowuj?c scenografi? do jego potrzeb, preferencji i oczekiwa?.

Stawiamy na aktywny dialog z fotografem, dlatego nasze zdj?cia s? pe?ne ?ycia, ekspresywne i niezwykle sensualne. Fotografujemy zarówno kobiety, jak i m??czyzn, proponuj?c rozwi?zania, które przypadn? do gustu ka?demu.

  air max