Wyj?tkowa sesja fotograficzna

Kobieta w fotografii

Kobiety s? niezwykle wdzi?cznym obiektem fotografii od pocz?tku jej istnienia.

S? wiotkie, ?adne, maj? delikatne rysy twarzy, smuk?e cia?a z rozpalaj?cymi wyobra?ni? kszta?tami.

Nie s? do ko?ca ?wiadome swojej urody, dlatego cz?sto kokietuj? fotografa, jakby poszukuj?c w nim akceptacji. Je?li nie s? profesjonalistkami, pozuj? nie?mia?o, nabieraj?c wi?kszej pewno?ci dopiero po pewnym czasie. Wytrawne oko wy?apie te wszystkie ulotne chwile otwarcia si? na obiektyw, kiedy pozuj?ca kobieta przez chwil? nie kontroluje swoich zachowa?.

Jak tworzy? subtelne, delikatne, erotyczne lub odwa?ne zdj?cia pa? bez wzgl?du na ich wiek? Jak o?mieli? pozuj?c?, aby nie ba?a si? spojrze? na nas tak, jak patrzy na osob? blisk?, ukochan??

Fotografowanie kobiet jest niezwyk?ym wyzwaniem. Rol? fotografa jest bowiem uchwycenie kobiety, tak?, jaka jest w danym momencie, lub jak? chcia?aby by?.

galeria

Wa?ne s? umiej?tno?ci techniczne – ustawienia dobrego o?wietlenia i starannego komponowania kadrów to klucz do pi?knych uj??. Ale niemniej istotny jest klimat, jaki nale?y stworzy?, aby ca?o?? by?a naturalna. Profesjonalista musi umie? sprawi?, by portretowana kobieta poczu?a si? komfortowo, poniewa? dopiero wtedy b?dzie wygl?da? naturalnie przed obiektywem.

Budowanie atmosfery podczas tego jak?e intymnego spotkania to szansa na opowiedzenie indywidualnej historii o kobiecie, w której dodatkowe role graj? ró?ne czynniki. Inspiracj? potrafi by? wszystko, nie tylko wyposa?enie zak?adu fotograficznego.

Cudownym solist?, którego nie da si? wyre?yserowa? jest wiatr. To on potrafi zburzy? ju? wymy?lon? koncepcj?, zamiesza? w misternie u?o?onej fryzurze lub zabawnie zata?czy? z ubraniami. Najbardziej zaanga?uje si? w sesje plenerowe, ale równie ch?tnie we?mie udzia? w z pozoru statycznej sesji portretowej w studio. Jako o?ywczy wiaterek zburzy u?o?one dekoracje, poprzesuwa niewielkie elementy, przewróci ksi??k?. Nada kobiecie wyraz zaskoczenia, rozbawienia, który trudno upozowa? samemu.

Równie pi?knym twórc? klimatu jest cie?. Zbuduje nam zdj?cie nawet wtedy, kiedy nie mamy na niego specjalnego pomys?u. W r?kach fotografa cie? jest bardziej okie?znanym partnerem. Mo?e wr?cz sta? si? g?ównym rozgrywaj?cym, je?li tylko pozwolimy mu na tyle swobody.

Nie wolno równie? ignorowa? koloru, lub te? jego braku. Czarno-bia?e fotografie w charakterystyczny sposób zatrzymuj? czas, odejmuj?c lat fotografowanym i nieco odrealniaj?c przestrze?. Jest w nich g??bia, której nie odzwierciedli kolor. Podobnie urokliwe s? zdj?cia, wykonane w barwach sepii. Nie musz? by? elementem stylizacji retro, mo?na je wykorzysta? równie? do wspó?czesnych stylizacji.

Pomys? na kadr jest tylko pocz?tkiem. Po nim nast?puje u?o?enie w g?owie ca?ej gamy dodatków, w?a?ciwego miejsca do wykonania zdj?cia i ka?dego detali, który dope?ni portret. Wszystko w tej kompozycji musi pasowa? do siebie a co istotne, nie powinni odwraca? uwagi od g?ównej bohaterki sesji. Tym sposobem portret jest w stanie opowiedzie? pewn? histori?, która przetrwa o wiele d?u?ej, ni? nam si? wydaje.

?yjemy w ci?g?ym biegu, czas ucieka nam na tyle szybko, ?e gubimy pi?kne detale codzienno?ci. Fotografuj?c mamy niepowtarzaln? szanse na zatrzymanie ulotnych chwil. Pokazanie kobiety takiej, jak? jest, kiedy si? zatrzyma, zastanowi, u?miechnie lub kokietuje. Mamy coraz mniej czasu i okazji na pokazanie prawdziwych uczy? i emocji, dlatego staj? si? dla nas coraz bardziej cenne. Fotografia opowiada co?, czego nie wymy?li ?aden scenarzysta. Jest subiektywn? opowie?ci? o niepowtarzalnej osobie.

A niepowtarzalna jest ka?da kobieta.

  nike thea schwarz