Profesjonalna sesja zdj?ciowa

S?ysz?c b?d? komplementuj?c kogo? s?owami „masz wielki urok osobisty”, mo?emy by? pewni, ?e sprawiamy tej osobie wielk? przyjemno??.

Dlaczego?

Otó? urok osobisty to co?, czym mog? pochwali? si? tylko nieliczni.

Czym faktycznie jest ów urok?

Poj?cie to nie mo?e by? jednoznacznie okre?lone s?owami, poniewa? dla ka?dego oznacza co? innego.

Najbardziej ogólnie mo?emy powiedzie? jednak, ?e jest to co? co sprawia, ?e dana osoba nas do siebie przyci?ga i jest dla nas atrakcyjna.

Osoba emanuj?ca urokiem osobistym nie musi by? pi?kna, szczup?a, o pos?gowych rysach twarzy – urok osobisty jest czym?, co bije z jej wn?trza. Jak zatem uchwyci? to co??

galeria

Przede wszystkim wa?na jest sceneria i sposób wykonywania zdj??.

W wielu przypadkach fotograf po prostu nie skupia si? na osobie, b?d? przywi?zuje zbyt du?? wag? do detali, które nie maj? tak naprawd? ?adnego znaczenia.

Idealne zdj?cie portretowe powinno przykuwa? uwag? osob? modela lub modelki, nie za? fantazyjnym t?em b?d? ciekaw? scenografi?.

Pi?kno i urok osobisty tkwi w prostocie – aby zosta? w pe?ni wyra?ony nie potrzebuje wspania?ej otoczki. Najwa?niejszy jest cz?owiek, od którego musi bi? pewno?? siebie i nieskrywane zadowolenie ze swojego ?ycia, wygl?du, sposobu zachowania itd.

Fotograf musi pokierowa? modelem w taki sposób, aby ca?ym sob? pokaza?, ?e znajduje si? w dobrym miejscu i czasie, ?e jest ?wiadomy swoich zalet i potrafi wykorzysta? je w dowolny sposób.

Na czym polega m?ski urok?

W przeciwie?stwie do kobiet m??czy?ni s? postrzegani jako jednostki zdecydowane, o du?ej sile przebicia i mocy.

Aby uchwyci? m??czyzn? w najlepszym dla niego ?wietle, nale?y skupi? si? na jego wyj?tkowych cechach charakteru i pokaza? to, co chcemy pokaza?.

Zastanówmy si?, dlaczego niektórzy m??czy?ni roztaczaj? wokó? siebie urok osobisty – przecie? nie chodzi jedynie o wygl?d.

Bardzo wa?ne jest równie? wewn?trzne ciep?o, które od nich bije, poczucie bezpiecze?stwa i pewno??, ?e kobieta b?dzie czu?a si? dobrze w ich ramionach.

Trudno to wszystko pokaza? na jednej fotografii, niemniej przy odrobinie dobrej woli i gruntownym poznaniu osoby fotografowanej pozostaje to w zasi?gu naszych mo?liwo?ci.

Dok?adamy wszelkich stara?, aby nasi klienci czuli si? wyj?tkowo i mieli pewno??, ?e podchodzimy do sesji w sposób zupe?nie indywidualny – bez powielania popularnych kalek i motywów.

Nie chcemy, aby to przedmioty przemawia?y za cz?owieka – o wiele wa?niejszy jest sam cz?owiek.

  nike air max damen