Profesjonalna sesja zdj?ciowa

Kobieta w bieli?nie

Fotografia buduarowa to zdj?cia zmys?owe i intymne. Patrz?c na estetyczne i wysmakowane kadry, mo?na doceni? nie tylko urod? kobiety, która pozuje, ale równie? kunszt fotografa. Potrzeba bowiem wiele wyczucia, aby zapewni? modelce komfort podczas takiej sesji zdj?ciowej.

Termin buduar pochodzi z j?zyka francuskiego, dotyczy wytwornie umeblowanego, niewielkiego pokoju, umieszczonego najcz??ciej pomi?dzy salonem a sypialni?. Obecnie sesje tego typu mog? odbywa? si? w studio, w prywatnych sypialniach lub w luksusowych apartamentach hotelowych. Cz?sto wykonywane s? w plenerze, gdzie kobiety pozuj? do zmys?owych zdj?? na tle krajobrazu lub wyj?tkowej architektury. Zdj?cia przedstawiaj? kobiety w bieli?nie lub os?oni?te tylko welonem, po?ciel? czy innym atrybutami. Nie s? to akty.

Dla kogo kobieta zak?ada pi?kn?, zmys?ow? bielizn?? Dla siebie, aby poczu? si? wyj?tkowo, czy dla swojego m??czyzny, który zobaczy j? w zupe?nie nowej ods?onie? I co takiego jest w jedwabnych czy tiulowych elementach garderoby, ?e pobudzaj? zmys?y i dzia?aj? na wyobra?ni??

galeria

Kobieta w bieli?nie to motyw, który fascynowa? artystów od czasów impresjonistów. Fotografia doskonale wpisa?a si? w ten trend, pokazuj?c bardziej wyzwolone panie, które jednak nie odwa?y?y si? na pe?ny akt. Schowa?y si? za stylow? bielizn? ze swojej epoki, dostarczaj?c nam dzisiaj wiedzy na temat ubiorów sprzed ponad wieku.

Niezwyk?y urok maj? zdj?cia buduarowe pa? z okresu mi?dzywojennego. Wida? na nich ogromn? rado??, jak? daje eksponowanie dotychczas zakrywanych nóg, czy dekoltu. W zestawieniu z krótk? fryzur?, która równie? by?a rewolucyjna w stosunku do wcze?niejszych trendów, jawi? nam si? kobiety, które w?a?nie obudzi?y swoj? zmys?owo??.

Pierwsza po?owa XX wieku nie mia?a jeszcze obsesji na punkcie zb?dnych kilogramów. Zadowolone z siebie panie nie przejmowa?y si? pe?nymi biodrami, zaokr?glonymi ramionami oraz brakiem talii osy. Ich cia?a nie by?y tkni?te restrykcyjn? diet? oraz godzinami ?wicze? w zaciszu sal treningowych. Mimo tego by?y pi?kne, unikatowe i niezwykle kobiece. Spogl?daj? na nas figlarnie spod u?o?onych w fale w?osów. Do dzi? wielk? popularno?ci? ciesz? si? zdj?cia w stylu retro, za ich niepowtarzalny urok i klimatyczn? sepi?, która nadaje im dodatkowo tajemnicy.

Lata powojenne objawi?y typ kobiety, który do dzi? jest ch?tnie eksploatowany medialnie. Pin-up girl by?a radosn?, szcz??liw? dziewczyn? w rozkloszowanej sukience z du?ym dekoltem. W wersji buduarowej panie pozowa?y w mniej lub bardziej zabudowanej bieli?nie z licznymi dodatkami.

Fotografia roze?mianej, kolorowej dziewczyny z mocnym makija?em l?dowa?a g?ównie na plakatach, które m??czy?ni masowo przypinali na ?cianach (ang. pin-up – przypi??, powiesi?, st?d ich nazwa). Cech? tego stylu do dzi? ch?tnie kopiowanego s? mocne, czarne kreski nad górnymi powiekami, d?ugie, cz?sto sztuczne rz?sy, mocno pomalowane na czerwono usta oraz „zarumienione” policzki. Panie uk?ada?y w?osy w du?e loki, podpi?te po bokach.

Najs?ynniejsza pin-up girl, Betty Page, by?a równocze?nie ikon? rewolucji seksualnej w latach 60-tych. Sta?a si? na powrót s?awna w latach 80-tych, dzi?ki ameryka?skiemu arty?cie Dave’owi Stevensowi, który zrobi? z niej bohaterk? komiksu „The Rocketeer”. Jej stylizacje w bieli?nie, pe?ne uroku naturalnego by?y i s? nadal powielane przez tysi?ce kobiet na ?wiecie. Ona sama nie uwa?a si? za ikon?, twierdzi?a, ?e po prostu cieszy?a si? ?yciem.

Dlaczego kobieta ma ochot? na pozowanie w bieli?nie? Czy chodzi tylko o sztuk?, pami?tk? w postaci artystycznych, wysmakowanych zdj??, czy te? ch?? zrobienia prezentu dla ukochanego? A mo?e to pod?wiadoma próba poszukiwania w?asnej seksualno?ci?

Niektóre panie posiadaj? niewielkie do?wiadczenie zdj?? w bieli?nie, które bywaj? elementem sesji ?lubnej. To pierwsze do?wiadczenia w pokazaniu si? przed obiektywem w gorsecie, czy te? z podwi?zk? na wierzchu. Wspania?a okazja do odkrycia i utrwalenie wszystkich swoich atutów.

Na tyle mi?e wspomnienie, ?e chcia?aby? je powtórzy?? Albo wykona? je po raz pierwszy w ?yciu? Dlaczego nie. Nie chodzi o konfrontowanie swojej figury sprzed kilku czy kilkunastu lat z obecn?, ale o ponowne poczucie si? niezwykle we w?asnym ciele. Wsparcie profesjonalnego fotografa pozwoli Ci zab?ysn?? ca?? swoj? urod?. Poczujesz si? przed obiektywem aparatu swobodnie i komfortowo.

  air max schwarz