Profesjonalna, wyj?tkowa sesja fotograficzna.

Balonowe sesje s? hitem ostatnich lat nie tylko w Warszawie.

Balony to akcesoria, które kojarz? si? zazwyczaj z wiekiem dzieci?cym.

Nic bardziej mylnego!

Trudno sobie wyobrazi? sobie, ?e tak tanie i  niepozorne gad?ety mog? wygl?da? rewelacyjnie na zdj?ciach i sprawia?, ?e fotografie od razu nabieraj? niesamowitego charakteru i po prostu przyci?gaj? uwag? odbiorców.

Balony maj? wiele zalet.

Po pierwsze s? ?atwo dost?pne – kupuj?c wi?ksze ilo?ci, nie wydamy wi?cej ni? kilkadziesi?t groszy za sztuk?.

galeria

Po wtóre, ?atwo je nadmucha? (przy pomocy pompki) i przez d?ugi czas utrzymuj? swój wygl?d.

Po trzecie, wyst?puj? w ró?nych kolorach i kszta?tach – od standardowych „pi?ek”, po baloniki w kszta?cie serca, a? po pod?u?ne balony, z których mo?na stworzy? dowolny kszta?t.

Nie wszystkie balony s? równie? jednolite, coraz cz??ciej mo?emy bowiem spotka? modele w ciapki, ?atki czy paski.

S?owem – dostaniemy dok?adnie to, czego oczekujemy. Chyba ?adne inne akcesorium nie daje tyle rado?ci i mo?liwo?ci zaaran?owania wymarzonej scenografii co zwyk?y balon.

Baloniki, baloniki…

Baloniki prezentuj? si? fenomenalnie na zdj?ciach. O ile pojedyncze sztuki nie robi? wielkiego wra?enia, o tyle kilkadziesi?t balonów w intensywnych kolorach mog? zwali? z nóg.

Nasycone i pi?kne kolory same w sobie upi?kszaj? zdj?cie, ale w zestawieniu z modelem lub modelk?, ubranymi w zwyk?e, proste i jasne ubrania, tworz? zupe?nie niesamowit? scenografi?.

Szczególnym zainteresowaniem w?ród klientów ciesz? si? sesje ?lubne z balonami – para m?oda mo?e dowolnie komponowa? zestawienia kolorystyczne, a nawet zamawia? specjalne balony z nadrukami, które jeszcze bardziej personalizuj? zdj?cia.

Spraw? godn? uwagi jest jeszcze kwestia ceny.

Balony to bardzo tanie gad?ety, dlatego mo?na pozwoli? sobie na wi?cej kombinacji i stworzenie sesji zdj?ciowej, która b?dzie bardzo zró?nicowana i dostosowana do preferencji zleceniodawcy.

Nieograniczone mo?liwo?ci doboru koloru oraz kszta?tu daj? du?e pole do popisu i pozwalaj? stworzy? niezwykle ciekaw? i spójn? scenografi?.

Jak przeprowadzi? sesj??

Sesja z balonami nie jest tak prosta jak mog?oby si? wydawa?.

Spraw? zupe?nie kluczow? jest taki dobór akcesoriów i tak umiej?tne wkomponowanie ich w zdj?cie, aby nie przyt?acza?y modeli.

Balony same w sobie s? pi?kne, ale stanowi? jedynie t?o fotografii, dlatego nale?y je odpowiednio ujarzmi?. Nie jest to spraw? ?atw?, gdy? na otwartej przestrzeni dzia?aj? si?y przyrody i uchwycenie idealnego momentu mo?e by? nieco trudniejsze.

Przy odrobinie dobrej woli pozostaje to jednak w zasi?gu r?k fotografa.

  nike air max thea schwarz