Profesjonalna sesja fotograficzna

Kobieta w kapeluszu

Niegdy? kobiety nie pokazywa?y si? publicznie bez nakrycia g?owy. To nie by?o w dobrym tonie. Panie dzieli?y si? na te, które nosi?y kapelusze i te, które mia?y na g?owie chustki.

Po nakryciu g?owy rozpoznawa?o si? przynale?no?? klasow?, jak równie? zasobno?? portfela.

Czasem panie mniej maj?tne zapragn??y mie? eleganckie nakrycie g?owy, ale wie? lub ma?a miejscowo?? to nie by?y miejsca, w których dzia?a?y profesjonalne pracownie kapeluszy. Zak?ada?y wi?c mniej udane wersje, by?y to bardziej wariacje na temat kapelusza. I marzy?y. O tym, ?e maj? kapelusz taki, jaki zobaczy?y w przedwojennym ?urnalu, kszta?tny, wykonany na miar?, w pi?knym kolorze.

galeria

Dzi? te marzenia o wiele ?atwiej urzeczywistni?, bo pracownia kapeluszy jest dost?pna równie? przez Internet. Jedno, co si? nie zmieni?o, to wyj?tkowo?? tego elementu garderoby.

W ?adnym sezonowym nakryciu g?owy kobieta nie wygl?da tak pi?knie, jak w kapeluszu. Nie musi by? fantazyjny, jak u modystek z Ascot. Wystarczy prosty boater, model panama czy campaign, aby Twój codzienny strój nabra? nowego wyrazu.

Kapelusz ma swój urok, tajemnic?, poniewa? potrafi zakry?, ale jednocze?nie ods?oni?. Umiej?tnie noszony dodaje nam niepowtarzalno?ci. Jak wygl?da?aby Ania z Zielonego Wzgórza, bez swojego s?omkowego nakrycia g?owy? By?aby tak samo urocza, ale bez tego charakterystycznego szczegó?u, z którego wszyscy j? pami?tamy.

Jak prezentowa?yby si? niezapomniane sesje zdj?ciowe Audrey Hepburn bez kapelusza? Aktorka uwielbia?a eleganckie nakrycia g?owy z szerokim rondem i potrafi?a je nosi? po mistrzowsku.

Dzi? kapelusze doceniaj? zw?aszcza starsze panie. Mo?e do tego nakrycia g?owy trzeba dojrze?? Najcz??ciej widzimy je na g?owach arystokratek, pochodz?cych z krajów, gdzie wiatr historii nie zmiót? tej grupy spo?ecznej. Ale kapelusze nie musz? by? tylko dla wybranych.

Podr?czniki savoir-vivre’u bardzo sprzyjaj? kapeluszom. Ich noszenie uchodzi za kwintesencj? elegancji, znak niezale?no?ci, powagi, klasy. To tak?e element ubioru, charakterystyczny dla kobiet o bogatej osobowo?ci.

Pojawia si? nawet okre?lenie, ?e kobieta w kapeluszu to osoba, która nale?y do klasy ?redniej.

Kapelusze s? bardzo polecane przez stylistów. Dla mniej zorientowanych, jak nale?y je nosi?, to oni w?a?nie wyznaczaj? trendy. Okre?laj? warunki, które spe?nia? musi kapelusz, aby kobieta wygl?da?a w nim dobrze.

Podobno ka?dy kapelusz, od bawe?nianego kube?ka, po fedor? z filcu, mo?e tworzy? lub niszczy? wizerunek, poniewa? albo optycznie powi?kszy twoj? g?ow?, albo j? pomniejszy.

St?d porady stylistów – kiedy przymierzasz jaki? fason, obejrzyj si? w lustrze z trzema skrzyd?ami, pokazuj?cym ca?? sylwetk?. Zyskujesz wtedy pewno??, ?e jest proporcjonalny do wzrostu, figury i ca?ej sylwetki.

Wa?nym aspektem jest kolor. Wszystkie barwy neutralne dodaj? ciep?a skórze, jaskrawe za? powinno si? dawkowa? tak, jak kolorowy makija?.

Tyle teoria. Ale przecie? nie ?yje si? po to, ?eby by? zawsze w zgodzie z konwenansami? Co si? stanie, je?li za?o?ysz kapelusz ze zbyt szerokim rondem? Zw?aszcza, je?li poczujesz si? w nim wyj?tkowo?

Spróbuj i odwa? si? uwieczni? ten eksperyment na zdj?ciu.

Kapelusz ma to do siebie, ?e zakryje Twoj? fryzur?, wi?c nie musisz my?le? o idealnym u?o?eniu w?osów. Wystarczy makija?, pi?kny u?miech lub tajemnicze spojrzenie i w jednej chwili stajesz si? kim? innym. Kim? Uruchom wyobra?ni?, miej w g?owie ten obraz i zapomnij o obiektywie, który na Ciebie spogl?da.

Pi?kne chwile, niezapomniany nastrój, niebanalny element garderoby. To wszystko mo?e sta? si? inspiracj? do wykonania artystycznej fotografii. Pi?kny portret w kapeluszu? Dlaczego nie.

  nike air max thea damen